Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti CBD Company Europe, s.r.o. se sídlem Mokřanská 3381/14, Praha 10, 100 00, Česká republika, IČ: 09887270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 344078/MSPH (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hodsedoklidu.cz fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“) (dále jen „Reklamační řád“)

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „SOP“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží nebo služby pořízených od Prodávajícího.

2. Povinnost Kupujícího seznámit se. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a SOP ještě před objednáním zboží nebo služby.

3. Souhlas Kupujícího. Uzavřením smlouvy a převzetím zboží nebo akceptací služby od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

4. Definice. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve SOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve SOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné obecně závazné právní předpisy.

5. Použitelné předpisy. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

II. Podmínky uplatnění reklamace

1. Způsob uplatnění reklamace. Kupující je oprávněn reklamaci uplatnit následovně:

a) Osobně na kterékoli provozovně Prodávajícího v provozní době příslušné provozovny.

b) Písemně zasláním na adresu provozovny Prodávajícího: Nuselská 7, 140 00 Praha 4.

2. Kontakt pro účely reklamace. Prodávajícího lze pro účely reklamace kontaktovat také na telefonním čísle +420 606 707 662 nebo emailu: info@hodsedoklidu.cz 

3. Předání reklamace Kupujícím. Kupující reklamovaný předmět odevzdá / zašle Prodávajícímu včetně všech jeho součástí a řádně vyplněného reklamačního protokolu, jehož vzor lze stáhnout zde. Kupující k reklamačnímu protokolu přiloží fakturu či jiným věrohodným způsobem prokáže, že zboží zakoupil u Prodávajícího. V případě, že Kupující k reklamaci nepřiloží reklamační protokol či jej řádně nevyplní, je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout bez dalšího.

4.  Kompletnost při předání. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

5. Hygiena při předání. Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

6. Zaslání přepravní službou. V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží musí zásilku označit příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

7. Součinnost Kupujícího. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

8. Okamžité oznámení vady. Vadu je třeba oznámit Prodávajícímu ihned poté, co byla zjištěna. V opačném případě může mít tato skutečnost mít za následek, že dojde k zamítnutí reklamace.

9. Běžné opotřebení. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

10. Vada způsobená Kupujícím. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

11. Prodej věci použitých a vadných. U věci, která byla prodána již jako použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím. U věcí, které jsou prodávány za nižší cenu, protože (ač nové) již při prodeji mají vadu, nelze reklamovat ty vady, pro něž byla kupní cena snížena. Prodávající je povinen u takovéto věci Kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

12. Data a informace na předmětu reklamace. Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

13. Oprava výrobku autorizovaným servisem. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu. Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.

14. Potvrzení o přijetí reklamace. Prodávající Kupujícímu přijetí reklamace potvrdí.

 

III. Záruční doba

1. Lhůty k uplatnění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

2. Odpovědnost za vady a záruka za jakost. Odpovědnost za vady a záruku za jakost dále upravuje pro spotřebitele čl. VII SOP.

 

IV. Vyřízení reklamace

1. Lhůta k vyřízení. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (slovy: í) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

2. Způsoby vyřízení reklamace. Reklamaci lze vyřídit následujícími způsoby:

  1. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, přičemž právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  3. Kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, kdy nebylo možné vadu zboží odstranit opravou či výměnou, Prodávající neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;
  4. Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu, neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, popř. pokud Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

3. Potvrzení o vyřízení reklamace. Po skončení reklamačního řízení Prodávající Kupujícímu do kopie Reklamačního protokolu potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně potvrdí opravu a dobu jejího trvání.  V případě, že byla reklamace posouzena Prodávajícím jako neoprávněná, má Kupující právo na vydání písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 3. 2021.

 Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

  

Vzor reklamačního protokolu ke stažení: